< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Puzenieku skola”

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzenieku skola”, Puzes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98600130041, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98600130041, platība 1,8 ha, skolas ēkas un palīgēkas (kūts – šķūnis). Izsoles sākumcena 24 200 eiro, nodrošinājums 2420 eiro, izsoles solis 300 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 17. decembrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 17. janvārī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. decembra plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 6. janvārī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. janvāra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 2420 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Puzenieku skola”, Puzes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .
Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot,  tālr. 29463773; 25749249, e-pasts: [email protected]. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI