< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Ezerlīči” Puzē

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ezerlīči” Puzes pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98600110065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98600110058, platība 0,2094 ha, dzīvojamās mājas un palīgēkas. Izsoles sākumcena 22 000 eiro, nodrošinājums 2200 eiro, izsoles solis 500 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 17. decembrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 17. janvārī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. decembra plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 6. janvārī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. janvāra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 2200 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Ezerlīči”, Puzes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .
Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot,  tālr. 29463773; 25749249, e-pasts: [email protected]). Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI