< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ventspils novada dome 2020. gada 26. martā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 61, 4.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un apstiprināja darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.
Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija izstrādāta, ņemot vērā  darba uzdevumu, institūciju atzinumus un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupu lēmumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14. punktu ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, kuros piedalās ne vairāk kā 10 personas.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pants (1) Vides normatīvajos aktos noteikto publisko apspriešanu, izņemot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vides pārskata apspriešanu, organizē neklātienes formā (attālināti).

Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana tiks uzsākta pēc publisku pasākumu klātienē aizlieguma atcelšanas.
Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijaŠEIT.